Elena
zakladatelka
Michael
zakladatel
Eva
manažerka